Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Audioropa. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Audioropa. Op eerste verzoek zendt Audioropa de klant kosteloos een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de toepasselijkheid van de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Audioropa behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van iedere leveringstermijn te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging (tijdens een lopende overeenkomst) van de algemene voorwaarden zal Audioropa alsdan de klant melden dat sprake is van nieuwe algemene voorwaarden en deze nieuwe algemene voorwaarden aan de klant ter hand stellen.

1.3 Audioropa garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties die in het aanbod staan vermeld.

1.4 Als de klant artikelen ontvangt die hij niet heeft besteld, dient de klant Audioropa hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

1.5 Eventuele onjuistheden van door Audioropa aan klant vermelde gegevens moeten eveneens direct door de klant aan Audioropa worden gemeld.

 

2. Overeenkomst en betaling

2.1 Een overeenkomst tussen Audioropa en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Audioropa op haalbaarheid is beoordeeld en bevestigd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie die aangeeft in hoeverre het wenselijk is de bestelling te leveren: bestel- en betaalgedrag van de klant, onze eigen of externe economische ervaringsgegevens. Met de bestelling machtigt de klant Audioropa om eventueel externe bronnen te raadplegen. Soms heeft Audioropa meer gegevens nodig. In dat geval neemt Audioropa contact met de klant op. Audioropa heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling, zoals het vragen van een vooruitbetaling of additionele informatie. Als de klant wil, ontvangt hij schriftelijk bericht met opgaaf van redenen indien niet tot uitvoering wordt overgegaan.

2.2 Audioropa behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

2.3 Audioropa biedt de klant diverse betalingswijzen, waaronder betaling onder rembours en betaling vòòr levering op de bankrekening van Audioropa.

2.4 Mocht de situatie zich voordoen dat Audioropa de levering heeft gedaan en de klant niet of niet volledig heeft betaald, dan behoudt Audioropa zich het recht voor om –na aanmaning- het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten te verhogen overeenkomstig de vigerende staffel incassokosten zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Ook behoudt Audioropa zich het recht voor om –wederom na aanmaning- algemeen geaccepteerde rentekosten over het verschuldigde bedrag te berekenen.

 

3. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 10 werkdagen. Audioropa verbindt zich in principe aan een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Wanneer deze leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De klant dient dit binnen 7 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk aan Audioropa te melden. Alsdan worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de klant terugbetaald. Indien de klant niet binnen 7 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk aan Audioropa meldt de overeenkomst te willen ontbinden, wordt de overeenkomst geacht niet te zijn ontbonden. Audioropa zal de klant informeren over de nieuwe leveringstermijn.

3.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief en leiden niet enig recht of aansprakelijkheid.

 

4. Prijzen

4.1. Prijzen worden binnen de leveringstermijn van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst geven de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

4.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3. Alle prijzen op de site zijn inclusief het van toepassing zijnde BTW percentage.

 

5. Aanvaarding en bedenktijd
5.1 Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.

5.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de klant na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om kosteloos zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventuele gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd en/of niet in de onbeschadigde en originele verpakking wordt geretourneerd.

5.4 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling behoudt Audioropa zich het recht voor om de klant een bijdrage in rekening te brengen die afhankelijk is van artikelsoort en –gewicht. De bijdrage is gebaseerd op landelijk geldende tarieven en staat vermeld op onze website.

5.5 Als de klant besluit de bestelling te houden, brengt Audioropa de reguliere bezorgkosten in rekening. Retourneert klant de complete bestelling, geeft de klant de wijze van retourneren aan en vervallen de bezorgkosten. Audioropa brengt dan wel de retourkosten in rekening. Deze kosten zijn in principe net zo hoog als de bezorgkosten. Retourneert de klant slechts een deel van de bestelling, dan vervallen de bezorgkosten niet.

5.6 Audioropa behoudt zich het recht voor om in geval van door klant veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen.

 

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien de klant een bestelling plaatst bij Audioropa, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Audioropa. Audioropa houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van klant niet verstrekken aan derden. Audioropa zal het klantenbestand in sommige gevallen gebruiken voor marketing doeleinden, dan wel voor het uitvoeren van de overeenkomst of om binnen de wettelijke bepalingen het risicoprofiel van de klant te bepalen.

6.2 Klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn gegevens en verbetering van deze gegevens. Indien de klant de registratie zoals genoemd in artikel 6.1 niet wenst, kan hij dit laten weten via e-mail info@hoorexpert.nl of via ons telefoonnummer (0345) 632393.

6.3 Audioropa respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

6.4 Audioropa maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om de klant van deze lijst te verwijderen.

 

7. Garantie

7.1 Audioropa garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Audioropa komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

7.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7.4 Ook alle voorrij- en/of verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van Audioropa. Audioropa stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

7.5 Als Audioropa besluit tot vervanging en klant een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient klant binnen een maand een nieuwe keus te maken. Als het te repareren of te vervangen artikel door klant wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien.

7.6 Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Audioropa. Klant krijgt op reparaties een garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

7.7 Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

7.8 De garantieregeling zoals genoemd in dit artikel geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

 

8. Offertes

8.1 Offertes van Audioropa zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant behoudt Audioropa zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Audioropa slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Audioropa gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Audioropa is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Audioropa, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Audioropa behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Audioropa gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

11.Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Bij eventuele geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Audioropa en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, heeft klant de mogelijkheid om het geschil aan een bevoegde rechter voor te leggen.